Privacy en vroegsignalering

In opdracht van Siebols & Schippers heeft PBLQ de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ opgesteld. De handreiking toont op een heldere en praktische manier hoe bij het vormgeven van vroegsignalering de privacy van debiteuren gewaarborgd kan worden. Een punt waar in veel gemeenten aarzelingen over bestaan. Siebols & Schippers hopen met deze handreiking aan te tonen dat deze niet nodig zijn, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan die PBLQ aangeeft.

Vroegsignalering als publieke taak in de Wgs
Een belangrijk punt in de benadering van PBLQ is dat in het kader van de Wgs vroegsignalering van schulden als publieke taak kan worden beschouwd. In de Wgs wordt vroegsignalering namelijk alleen in de Memorie van Toelichting genoemd. Gemeenten dienen vroegsignalering nu expliciet op te nemen in het integrale schuldhulpverleningsplan, zoals dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Verder vormgeven van Vroegsignalering
In het kader van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden is het rapport in de tweede helft van 2017 opgesteld.  Hier werd samengewerkt met een groot aantal gesprekspartners van gemeenten, landelijke crediteuren en gegevensverwerkers.
Het ministerie van SZW ziet diverse aanknopingspunten uit de handreiking om het vroegsignaleren van schulden verder vorm te geven op een wijze die recht doet aan de Algemene Verordering Gegegevensbescherming.

Hoe zit het met de privacy bij Vindplaats van Schulden?
Vindplaats van Schulden neemt strenge veiligheidsmaatregelen. De klantenportal is goed beveiligd en Vindplaats van Schulden is conform de wettelijke kaders van de  Wgs en Wbp. De klantenportal staat los van de database met andere BKR-data. In de portal staan alleen gegevens van huishoudens met betalingsachterstanden. Gemeente en schuldeisers sluiten een convenant af over de levering van de achterstandsgegevens die nodig zijn. Dit geeft u zekerheid over het juiste gebruik van deze data. Ook sluiten wij een verwerkersovereenkomst en een security-agreement af met de gemeente.