Actieplan brede schuldenaanpak, staatssecretaris Van Ark

Naar schatting hebben 1.4 miljoen huishoudens problematische schulden of risico daarop. De impact van deze problematiek is groot: voor de schuldenaar, schuldeiser en maatschappij. Het kabinet wil dat meer mensen uit deze uitzichtloze situatie komen en geeft daar hoge prioriteit aan. Met de maatregelen uit het regeerakkoord worden belangrijke knelpunten op het terrein van schulden onder handen genomen. Daarnaast zet het kabinet lopende maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek onverkort voort.

In deze brief wordt onder de actielijn 1: problematische schulden voorkomen, preventie en vroegsignalering het belang van vroegsignalering aan gegeven.

Door de versterkte inzet op preventie en vroegsignalering wil het kabinet problematische schulden tegengaan en het onnodige ophogen van schulden voorkomen. Het kabinet bereidt een wijziging voor van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening om ten behoeve van vroegsignalering gegevensuitwisseling te faciliteren en tegelijkertijd naleving van de Europese privacy wetgeving te waarborgen.

Link naar: Actieplan brede schuldenaanpak, staatssecretaris Van Ark, mei 2018