Privacy in de praktijk

Alle partijen die (willen) meedoen in een lokale Vindplaats van Schulden moeten de zekerheid hebben dat zij opereren binnen de wet- en regelgeving rond dataverwerking en privacybescherming. Daarom is de opzet van de Vindplaats nauwkeurig getoetst: privacy in de praktijk begint hier.

Het ‘kamer-principe’
BKR is privacy gecertificeerd onder de 3600N-richtlijn van Norea. Overeenkomstig dat framework voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens is een systeem opgezet dat werkt volgens het ‘kamer-principe’. Aangesloten marktpartijen leveren gegevens aan die worden bewaard in afgeschermde kamers. Zij krijgen geen toegang tot elkaars gegevens. BKR treedt op als ‘bewerker’ van de gemeente en doet dit in opdracht van de betreffende gemeente.

Gemeenten ontvangen uit de kamers informatie waarmee zij gericht kunnen acteren om hun inwoners in lijn met het gemeentelijk toewijzingsbeleid te helpen in de vorm van schuldhulpverlening. De gegevensverwerking ten behoeve van preventie en vroegsignalering is nauwkeurig afgemeten aan de rechtmatigheidscriteria.

Zorgvuldigheid als basis voor verantwoorde verwerking van persoonsgegevens
De hoofdnorm bij verwerking is dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Deze norm is gebaseerd op de algemene zorgvuldigheidsnorm zoals we deze kennen in het burgerlijk recht en is uitgewerkt in een groot aantal afzonderlijke bepalingen binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verwerkingsbepalingen zijn hierna per punt beknopt nader beschreven met het doel te benadrukken dat de informatiedeling ten behoeve van de gemeentelijke schuldhulpverlening op verantwoorde wijze mogelijk is.

•    Doelspecificatie en rechtmatige grondslag
Het doel van gegevensverwerking is vooraf duidelijk vastgesteld en vastgelegd. Persoonsgegevens mogen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en verwerkt. Over de doelspecificatie en het doelbelang bestaat geen twijfel. De Tweede Kamer is hierover uitvoerig geïnformeerd en de conclusie is duidelijk: informatiedeling voor gemeentelijke schuldhulpverlening is noodzakelijk voor de goede vervulling een publiekrechtelijke taak door de gemeente.

•    Proportionaliteit en subsidiariteit
Bij het toetsen aan het principe van proportionaliteit gaat het erom dat het (informatie)middel in een redelijke verhouding staat tot het doel dat met de gegevensverwerking wordt gediend. Dit is geen objectief juridisch criterium, maar een politiek oordeel. De gegevensverwerking is proportioneel, hetgeen mede blijkt uit het sociaal-maatschappelijk belang, het gegeven dat de consument is gediend bij professionele schuldhulpbegeleiding en dat zijn gegevens niet breder en langer worden verwerkt dan strikt noodzakelijk is. De gegevensverwerking is proportioneel voor het doel van de omvangrijke maatschappelijke problematiek. De vroegsignalering wordt ingevuld op een wijze die voor de consument zo weinig mogelijk impact heeft.

•    Verenigbaar gebruik
De eis van verenigbaar gebruik wil zeggen dat verdere verwerking of verstrekking geoorloofd is, wanneer dat geschiedt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. Het gaat dan met name om de verwantschap tussen het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en het doel waarvoor de gegevens daarna worden gebruikt. Over deze verwantschap bestaat geen twijfel. Van belang hierbij is te vermelden dat de hier bedoelde gegevensverwerking geen bijzondere gegevens bevat die 'zwaardere' verplichtingen met zich mee brengen. De gegevens zijn bovendien van een zodanige aard dat deze parallellen heeft met de gegevens die standaard in het reguliere debiteurenproces worden verwerkt.

•    Dataminimalisatie
Het proces van gegevensverwerking is zo ingericht dat alleen de gegevens die echt noodzakelijk zijn voor het doel op nauwkeurige wijze worden verwerkt. Niet meer en niet minder. Wat betreft het beschikbaar maken van data geldt dat persoonsgegevens niet langer blijven bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

•    Informatiebeveiliging en geheimhouding
Het informatiemodel voorziet erin dat persoonsgegevens uitsluitend doelconform worden verwerkt. Dat wordt mede zorgvuldig geborgd met behulp van convenanten, bewerkersverklaringen en security agreements. De betreffende gegevens zullen alleen worden verwerkt door personen die vanuit hun taak bijdragen aan de informatievoorziening ten behoeve van schuldhulpverlening.

Er zijn adequaat technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, en aldus is er sprake van een passend beveiligingsniveau.

•    Informatievoorziening en rechten consument
De gemeente communiceert met de burger. De gegevensverwerking in meer algemene zin wordt aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De melding kan achterwege blijven voor organisaties die beschikken over een eigen functionaris gegevensverwerking. Vanzelfprekend moet worden voorzien in inzage- en correctieverzoeken. Onder een correctieverzoek wordt mede verstaan het beoordelen van eventuele bezwaren tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Van belang hierbij is vast te stellen dat er geen persoonsgegevens worden verwerkt voor commerciële of charitatieve doeleinden.